DIAVOLA

DIAVOLA 13.90 tomato, mozzarella, marinated chicken, pepperoni & fresh...

CALZONE

CALZONE 15.90 folded pizza with mozzarella, ham, pepperoni, chicken and spiced Italian sausage...

MARGHERITA

MARGHERITA 11.90 tomato, mozzarella cheese & fresh...