GIARDINIERA

GIARDINIERA 11.90 tomato, mozzarella, goat’s cheese, sun blushed tomato, green pesto &...

DIAVOLA

DIAVOLA 11.90 tomato, mozzarella, marinated chicken, pepperoni & fresh...

CALZONE

CALZONE 12.90 mozzarella, ham, pepperoni, mushrooms, caramelised onions topped with our home made tomato...

MARGHERITA

MARGHERITA 9.90 tomato, mozzarella cheese & fresh...