GIARDINIERA

11.90

tomato, mozzarella, goat’s cheese, sun blushed tomato, green pesto & rocket